Tüzük

 TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜK

 
 
FEDERASYONUN ADI ve MERKEZİ 
 
Madde 1-  Adı: “ Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu” dur.
Federasyonun kısaltılmış adı; TKDF ‘dir. Federasyon merkezi Ankara’dır.
FEDERASYONUN AMACI:
Madde 2- Federasyonun amacı, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laik ve Demokratik Cumhuriyet’e sahip çıkan gönüllü kadın kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamaktır.
Bu amaçla; 
 a-Kadınların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişimleri için sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak- 
b- Kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel statüsünün yükseltilmesine çalışmak ve bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,
c- Kadın emeğinin değerlendirme yollarını aramak ve bunun gerçekleşmesi için çalışmak;
d-Anne ve çocuğun, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkındırılabilmesi için, annenin eğitilmesi ve aydınlatılması suretiyle çocuğun topluma yararlı ve mutlu bir kişi olarak yetiştirilmesini sağlamak;
e- Kadınlar arasında siyasal, dostluk, kültür, sanat ve sosyal alanda iş birliği yapmak
f- Maddi imkanları kısıtlı ve başarılı üniversite öğrencilerine gerekli imkanların sağlanması çalışmalarını yapmak ve burslar vermek;
g- Yaşlı, kimsesiz, özürlü ve yoksul kadınlara gereken yardımı yapmak;
h- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Sivil toplum örgütlerine veya Federasyonlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;
ı- Ulusal veya Uluslararası düzeyde toplantılar, konferans, seminer ve paneller düzenlemek.
i- Yayın, anket, yarışma sosyolojik inceleme, bilimsel araştırma ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak;
j- Çeşitli konularda komisyonlar kurmak ve bu komisyonlarda dernek üyesi olmayan uzman kişileri de çalıştırmak ya da bilgi ve tecrübelerinden dolayı danışman olarak yararlanmak;
k-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, Gerekli izin alınarak Federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
l-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
m-Gerekli görülen yerlerde Federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
n-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır.
o-Amacı gerçekleştirmek için Kanunların cevaz verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.
 
 FEDERASYONA ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA 
 
Madde 3-  
A -ÜYE OLMA
 
 a-Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve Genel kurullarında Federasyona üye olma kararı almış olan Kadın Dernekleri,  Federasyona üye olabilmek için Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı müracaat eder. 
 
b-Federasyon Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün (30) içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik giriş aidatını üyeliğinin kabul edildiğinin yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde giriş aidatını ödemesiyle üye kayıt defterine kaydedilir.
 
c-Federasyona üye olan dernekler eşit haklara sahiptirler.
 
d-Federasyona üye olan dernekler, her dönem federasyon Olağan Genel Kurulunca tespit edilen giriş ve yıllık aidatı ödemek zorundadırlar.
 
 
 B –ÜYELİKTEN ÇIKMA;
 — Üye dernekler yazılı olarak bildirmek kaydıyla, her zaman Federasyondan çıkma hakkına sahiptir.
 
Üye Derneğin üyelikten ayrılma dilekçesi Federasyon Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.  Üyelikten ayrılma, üye Derneğin Federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 
    
 C- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 
—Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
 a-Federasyon ve amaçları aleyhine çalışan
b-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak 
c-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek öde    
d-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak
e-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Federasyon üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek Genel Kurula itiraz hakları vardır. Genel Kurul, üyelikten çıkarılma hakkında son kararı verir. 
 
Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon mal varlığında hak iddia edemez.
FEDERASYON ORGANLARI
 
Madde 4-Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel Kurulu, 
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetleme Kurulu
Bu ana organların dışında, Yönetim Kurulu Kararı ile Federasyonun faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli görülen hallerde komisyonlar kurulabilir. Bu komisyonlar çalışmalarında Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.
Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
 
Madde 5-Genel kurul, Federasyonun en yetkili karar organıdır.
    
 Genel kurul;
a-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
b-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
    
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, OCAK ayı içinde Yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 
 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Genel Kurul; Yönetim, Denetleme ve Kurulları Asıl Üyeleri, Dernek Başkanları ve Dernek Genel kurullarında yönetim dönemi için seçilen 4 delegeden oluşur.
Genel Kurul delegelerinin sadece bir oyu vardır. Vekâleten oy kullanılmaz.
Genel Kurul toplantısını yapan dernekler en geç otuz ( 30) gün içinde;
Çalışma raporlarını ve genel kurula katılacak Delege listesini Federasyon Yönetim Kuruluna göndermek zorundadır. Ancak bu liste Federasyon Olağan Genel Kurulundan en az 30 gün önce gönderilmiş olmalıdır.
 
ÇAĞRI USULU
Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelere, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. 
 
İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
TOPLANTI USULÜ
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 
Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini    göstermeleri ve          hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 
 
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
 
Madde 6- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 
Açık oylamada,  Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
 
Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
 
Madde 7-Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.    
 
a-Federasyon, Başkanını gizli oyla seçer. Federasyona üye her dernek kendi üyelerinden birini aday gösterebilir. İki dönem üst üste görev yapan Başkan bir daha seçilemez.   
b- Başkan hariç Yönetim Kurulu için 10 asıl 10 yedek, Denetleme Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üyeyi gizli oyla seçer.
c-Federasyon tüzüğünü değiştirir. Tüzüğü Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile değiştirilebilir.
d-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,
e-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
f-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
g-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
h-Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması 
ı- Federasyona üye derneklerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidatların tespit edilmesi.
i-Federasyonun fesih edilmesi,
j-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
k-Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel Kurul,  Federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
 
Genel kurul,  üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. 
Federasyonun en yetkili organı olarak Federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 8-Yönetim Kurulu, 10 asıl ve 10 yedek üye olarak gizli oyla genel kurulca seçilir. 
 
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımı yaparak İkinci Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcısı ve Saymanı belirler.  Federasyon Başkanı ve İkinci Başkan aynı dernekten olamazlar.
 
Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
 
Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen hallerde yurtiçinde yurtdışında temsilcilik açılması kararını almak;
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12- başkanın yetki ve görevlerini mazeretsiz olarak yerine getirmediği veya başkanlık görev ve niteliğini kötüye kullandığı konusunda ciddi delillere sahip olduğu takdirde 15 gün içinde genel kurulu olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırır.
13-Komisyonlar kurmak
 
DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 9-Denetim kurulu, üç (3)asil ve üç (3) yedek üye olarak Genel Kurulda gizli oyla  seçilir. En çok oy alan Denetim Kurulu başkanı olur.
 
Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 
Denetim kurulu; Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 
 
Denetim Kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 
.
FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI 
 
Madde 10-Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
 
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak Genel Kurulca saptanmış olan giriş ve yıllık aidat, 
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, kermes, tiyatro, spor yarışması, konferans vb faaliyetlerinden sağlanan gelirler,
4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.
     
FEDERASYONCA DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER 
 
Madde 11-Defter tutma esasları;
 
Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL ’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur. 
 
Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir.
 
Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
 
Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 
Tutulacak Defterler
 
Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.
 
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak giren derneklerin kimlik bilgileri, Federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üye derneklerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
 
b)Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
 
Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi
 
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.
 
FEDERASYONUN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
 
Madde 12-GELİR VE GİDER BELGELERİ 
 
Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 
Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 
Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 
Alındı Belgeleri
 
Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Federasyon Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Yetki Belgesi
 
Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ Federasyon tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler Başkanlığına verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde Dernekler birimine bildirilir. 
 
Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
 
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
 
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
 
Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 
 
BEYANNAME VERİLMESİ:
 
Madde 13-Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 
 
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ    
 
Madde 14-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
 
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK–3’te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
 
Genel kurul sonuç bildirimine;
 
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Federasyon tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir
 
Taşınmazların Bildirilmesi
 
Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 
 
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
 
Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
 
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
 
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
 
Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Federasyon merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
 
Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında Federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
 
Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
 
FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ 
Madde 15-Federasyonda Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa Federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
FEDRASYONUN BORÇLANMA USULLERİ    
 
Madde 16-Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
 
TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
 
Madde 17- Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir.
Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz. 
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel kurul da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
Madde 18 BİLDİRİ YAYINLAMA 
 
Federasyon, Yönetim Kurulunca karar verilmeden yazılı bildiri yapılamaz. Yayınlanacak bildiri kararlarına katılan Yönetim Kurulu başkan ve Üyelerinin adı soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.
 
FEDERASYONUN FESHİ VE MAL VARLIĞINI TASFİYE ŞEKLİ 
 
Madde 19-Genel kurul, her zaman Federasyonun feshine karar verebilir. 
 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 
 
Tasfiye İşlemleri
 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Federasyon adında “Tasfiye Halinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu” ibaresi kullanılır. 
 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 
Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
 
Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 
 
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 20-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Madde 21  - İş bu Tüzük 20 ( yirmi) maddeden ibarettir.
 
 
 
 
 
Canan GÜLLÜ                   Başkan
Fatoş İNAL                      2.Başkan
Fikriye TİRYAKİ              Genel Sekreter
Handan ERBEN                Sayman 
Alev GÜNAL                     Üye
Birten GÖKYAY                Üye
Cahide AKSOY                 Üye
Müjde AVCIOĞLU            Üye
Aydanur MURSAL            Üye
Ülke İÇDEN                      Üye

 

Kredi kartı ekstrenize bakmak için kredi kartı borcu öğrenme yazarak kredi kartı sitemizi ziyaret edebilirsiniz. su faturası ödeme

CHARTER CHARTER OF THE FEDERATION OF WOMEN’S ASSOCIATIONS OF TURKEY NAME and LOCATION OF THE FEDERATION Article 1- The name of the Federation: is “The Federation of Women’s Associations of Turkey”. The abbreviation for the Federation is; TKDF. It’s located in Ankara. AIM OF THE FEDERATION: Article 2- The Federation aims to build coordination among the voluntary women’s organizations protecting the secular and Democratic Republic in the direction of Ataturk’s principles and revolutions. To that end the Federation aims to; a- Contribute to the enabling and development of non-governmental activities to improve women in political, social, economic and cultural fields, b- Serve to enhance the political, economic and cultural statue of the women and to enable cooperation and solidarity in this respect, c- Look for ways to value women’s endeavour and to work towards in this respect, d- Enable the children grow as a happy person beneficial to the society through educating and enlightening the mothers for economically, socially and culturally developing the mother and the child, e- Build cooperation among the women in the fields of politics, friendship, culture, art and social f- Provide the necessary opportunities and scholarships for successful university students with limited financial situation, g- Provide the necessary help for old, helpless, disabled and poor women, h- Engage in international activities, affiliate to foreign civil society organisations or Federations and to carry out joint Project-based work or cooperate with these organisations, i- Organize meetings, conferences, seminars and panels at both national and international levels, j- Conduct studies and/or get studies conducted such as publications, surveys, contests, sociologic researches and similar type of Works, k- Set up Commissions on various topics and to also involve experts who are not the members of the association or to use such experts as consultants for their knowledge and experiences, l- Establish a foundation, confederation or to join an existing confederation when deemed necessary and to set up licence requiring facilities by obtaining the necessary permits, m- When deemed necessary - conduct joint projects with the public institutions and organisations regarding topics falling into its remit – without prejudice to the provisions of Law No.5072 on Relations of Public Institutions with Associations and Foundations, n- Open a representative Office- where deemed necessary- to carry out the Federation activities, o- Develop platforms with the other Federations and/or foundations, unions and such civil society organisations to achieve a joint objective in the fields that are relevant to the aim of the Federation and not prohibited by laws. p- And carry out other activities –allowed by the Laws- to realize the aims listed. FEDERATION MEMBERSHIP, RESIGNATION FROM MEMBERSHIP, MEMBERSHIP TERMINATION Article 3- A -MEMBERSHIP a-Women’s associations those adopt the aim and the principles of the Federation and commits to work accordingly and meet the conditions stated in the Legislation and have made a decision at their General Assembly to become a member of the Federation shall submit a written application to the Board of Directors of the Federation to become a member. b-The Board of Directors of the Federation concludes the decision regarding the written membership application submitted to the Presidency of the Federation in a maximum of thirty (30) days as admission or refusal and the conclusion is notified to the applicant in writing. The admitted member shall pay the entrance fee within 15 days following the admission notification and shall be recorded in the member registration book soon as the payment is completed. c-Member associations of the Federation have equal rights. d-The members of the Association are obliged to pay the first entrance fee and the annual membership fees as determined by the Ordinary General Assembly of the Federation. B –RESIGNATION FROM MEMBERSHIP; — Member associations have the right to resign from the membership on condition that they shall notify in writing. Resignation processes are considered to be completed as soon as the Letter of Resignation is received by the Board of Directors of the Federation. C- TERMINATION OF MEMBERSHIP —Situations that require the termination of the Federation membership. a-Acting against the Federation and its aims b-Avoiding the entrusted tasks constantly c-Not paying the membership fee within the 6 months’ period despite the written warnings d-Disobeying the decisions taken by the organs of the Federation e-Failing to maintain the membership conditions When any of the above listed situations are detected membership shall be terminated through a Board decision. Those with a terminated membership has the right to oppose to this decision asserting absence of a justification. General assembly makes the final decision for the membership termination. Members who have resigned or whose memberships are terminated are deleted from the membership registration book and cannot claim any rights on the assets of the Federation. FEDERATION BODIES Article 4-The Bodies of the Federation are given below. 1-General Assembly, 2-Board of Directors, 3-Supervisory Board. In addition to these main bodies, commissions can be established to carry out activities, when found necessary, through a Board decision. Such commissions are accountable to the Board of Directors for their work. Organisation, Assembling Time of the General Assembly of the Federation, Call for a Meeting and Assembling Procedures Article 5-General Assembly is the predominant decision making body of the Federation. General assembly; a- Ordinarily meets at the time stated by this Charter, b- Extraordinarily meets upon the written request of one fifth of the Federation delegates or when deemed necessary by the Board of Directors or the Supervisory Board. Ordinary general assembly meets in every two years, in JANUARY, on the exact date, location and time specified by the Board of Directors. The Board of Directors calls the general assembly for a meeting. Unless the Administrative Board calls the general assembly for a meeting; upon the application of a member, the Justice of Peace/Magistrate delegates three members the task of calling the General Assembly for a meeting. General Assembly; is comprised of Original Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Presidents of Associations and 4 delegates selected at the Associations’ General Assembly for that administrative period. The delegates of the General Assembly have the right for one vote only. Voting by proxy is not accepted. Associations meeting for the General Assembly are obliged to, in a maximum of thirty (30) days,; Send their work reports as well as the list of Delegates to participate the General Assembly to the Board of Directors of the Federation. However, this list shall be sent at least 30 days before the Federation’s Ordinary General Assembly meeting. CALL PROCEDURE The Board of Directors, in accordance with the Federation Charter, designates its delegates with the right to take seat at the General Assembly. Delegates who has the right to take seat at the General Assembly are called for the meeting, a minimum of fifteen days in advance, via newspaper announcement with the date, venue and the agenda or via a written or electronic mail. In case the meeting may not be organized due to lack of majority, this call additionally states the date, time and venue of the second meeting. The time between the first and the second meeting cannot be less than seven and more than sixty days. If the meeting is cancelled due to a reason other than the lack of majority, this fact – together with the reasons for cancellation- is announced to the members using the call procedures applied for tthe first call. The second meeting must be organized in latest two months’ time as of the cancelled date. Members are invited to the second meeting applying the rules identified under the first paragraph. The general assembly meeting cannot be cancelled more than once. MEETING PROCEDURE The General Assembly meets with the participation of absolute majority and in the event of Charter amendment and the termination of the Federation with the participation of two-third. If the meeting is postponed due to lack of majority, constituting majority is not required for the second meeting. However, the number of participating members cannot be less than twice the exact number of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board. The list of delegates entitled to take seat at the General Assembly shall be present at the meeting venue. The official IDs of the delegates going inside the meeting venue are checked by the members of the Board of Directors or others in charge assigned by the Board of Directors. Members can enter the meeting venue, signing next to their names on the list prepared by the Board of Directors. If the meeting quorum is reached it is confirmed on a minute and the meeting is opened by the President of the Board of Directors or an assigned member of the Board. If the quorum is not met a minute is prepared by the Board of Directors. Following the opening of the meeting a chairperson to chair the meeting and sufficient numbers of vice chairpersons and secretaries are selected to compose the council committee. While voting for the election of Federation Bodies, the voting delegates must present their IDs to the council committee and sign next to their names on the participants list. The council chairperson is responsible to chair and ensure the security of the meeting. Only the items in the agenda are discussed at the General Assembly. However, it is obligatory to put items – written requested by one tenth of the participating members for discussion- on the agenda. Every delegate has the right for one vote only; the member must vote personally. Topics discussed and decisions taken are written in a minute and co-signed by the Council Chairman and the secretaries. The minute and other documents are submitted to the President of the Board of Directors at the end of the meeting. The President is responsible to preserve these documents and to hand over to the newly elected Board of Directors within seven days. Voting and Decision Taking Procedures and Principles of the General Assembly Article 6- At the General Assembly, the election for members of the Board of Directors and the Supervisory Board are –in the absence of the contrary decision- voted by secret ballot and decisions on other topics are voted openly. Secret ballots are voting papers or ballots sealed by the Chairperson used by the members and thrown into an empty bin and open counted at the end of the voting. For the open voting the Chairperson of the General Assembly establishes the method. General Assembly Resolutions, are agreed with the absolute majority of the participating members. In so far as the resolutions to amend the charter and terminate the Federation can only be agreed with the two third majority of the participating members. Duties and Authorities of the General Assembly Article 7- The topics listed below are discussed and resolved by the General Assembly. a-Federation elects its President by secret ballot. Every member Association of the Federation can nominate one of its members as a presidential candidate. Presidents presiding for two subsequent periods cannot be re-elected. b- Except for the President, the General Assembly elects 10 original and 10 reserve members for the Board of Directors and 3 original and 3 reserve members for the Supervisory Board by secret ballot. c-Amends the Charter of the Federation. The Charter can be changed by the 2/3 majority of the votes of the participating members. d-Discussions on the Board of Directors and the Supervisory Board reports and justifying the Board of Directors, e-Discussing the budget drafted by the Board of Directors and approval of the budget either the way it is drafted or with some modifications on it, f-Procurement of necessary immoveable properties for the Federation or authorizing the Board of Directors for the sales of existing immovable properties, g-To review the regulations drafted by the board of Directors for the works of the Federation and to approve the drafted regulations either the way they are drafted or with some amendments on them, h-Agreeing to join or to leave the Confederation, i- Determining the entrance fee and membership fees to be paid by the member Associations, j-Termination of the Federation, k-Review of the other proposals of the Board of Directors and to conclude such proposals, l-Execution of other duties of the General Assembly as specified in the relevant legislation, The General Assembly supervises the other bodies of the Federation and dismiss those for justifiable reasons. The General Assembly makes the final decision on termination of a membership. As the top authorized body of the Federation the General Assembly executes the works non-assigned to another body of the Federation and exercises its authority. THE ORGANISATION, DUTIES AND AUTHORİTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS Article 8-The Board of Directors is elected by the General Assembly with is 10 original and 10 reserve members through the method of secret ballot voting. The Board of Directors, on its first meeting following the election, distributes the duties and identifies the Vice President, Secretary General, Deputy Secretary General and the Bookkeeper. The President and the Vice President of the Federation cannot be the members of the same Association. On condition that all the members are informed, the Board of Directors may be called for a meeting. The meeting can take place when 1 person more than half of the total number of the members are present. The decisions are made by the absolute majority of the total number of the members. When the original members of the Board of Directors resign or the Board seats are emptied due to any other reason it is an obligation to call the reserve members – based on the number of votes they received at the General Assembly- for the duty. THE DUTIES AND THE AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS The Board of Directors performs the below given duties. 1-To represent the Federation or to authorize one or more of its members to represent the Federation, 2-To account activities (income and expenses) and to draft the budget for the next period to be submitted to the General Assembly, 3-To draft the regulations on the works of the Federation and to submit to the approval of the General Assembly, 4-With the authority delegated by the General Assembly, to purchase immovable properties, to sell assets and estates belonging to the Federation, to have buildings and facilities constructed, to sign rental contracts, to have liens or real rights imposed in favour of the Federation, 5-To open a representative office at home or abroad when deemed necessary, 6- To implement the decisions made at the General Assembly, 7-To prepare the report explaining the operating account tables or balance sheet and income statement and the activities of the Board of Directors, and to present the report when the General Assembly meets, , 8- To guarantee the execution of the budget, 9- Making decisions on the member admission and/or membership terminations, 10- To take all types of decisions to achieve the aim of the Federation and to implement such decisions, 11-Executing other duties assigned by the relevant legislation and to exercise its authority, 12- To call the General Assembly for an extraordinary meeting if there is significant evidence that the President does not perform his duties and authorities without an excuse and abuses the role and the qualities of the presidency, 13-To establish commissions THE ORGANISATION, DUTIES AND AUTHORİTIES OF THE SUPERVISORY BOARD Article 9- The Supervisory Board is elected by the General Assembly with is 3 original and 3 reserve members through the method of secret ballot voting. The highly voted member becomes the President of the Supervisory Board. When an original member of the Supervisory Board resigns or the Board seats are emptied due to any other reason it is an obligation to call the reserve members – based on the number of votes they received at the General Assembly- for the duty. THE DUTIES AND THE AUTHORITIES OF THE SUPERVISORY BOARD The Supervisory Board; audits –in compliance with the procedures and principles determined with the Charter of the Federation and at an interval of not more than a year- whether the Federation carries out activities in line with the aims stated in the Charter, as well as the working topics identified to achieve these aims, whether the Federation keeps accounts, books and records in accordance with the legislation and the Federation Charter and presents the audit results as a report to the Board of Directors and when the General Assembly meets. The Supervisory Board calls the General Assembly for a meeting when deemed necessary. THE INCOME SOURCES OF THE FEDERATION Article 10-The income sources of the Federation are listed below. 1-Membership Fee: Entrance fee and annual membership fee determined by the General Assembly, 2-Voluntary Donations and charities from the natural and legal persons, 3-Income earned from the dining & tea meetings, tours and entertainment activities, shows, concerts, charity bazaars, theatre plays, sports contests, conferences and etc. Organized by the Federation, 4-Income generated from the assets of the Federation, 5-Donations and charities raised through fund raising events organized in accordance with the provisions of the legislation on charity & donation raising, 6-Incomes generated from the commercial activities the Federation engages to generate the income the Federation needs to realize its aim, 7-Other incomes. BASICS AND PROCEDURES OF BOOKKEEPING AND BOOKS TO BE KEPT Article 11-Basics of book keeping; The Federation keeps books according to operation account method. However, when the gross revenue is more than 500 Thousand TRY for the year 2005 the books are kept- as of the start of the following accounting period/financial year- on the basis of balance. When books are kept on the basis of balance, if the gross revenue falls below the above mentioned threshold for two subsequent years, the Federation can return to the operation account method as of the following year. The Board of Directors can resolve to keep books on the basis of balances notwithstanding the threshold identified above. If the Federation established a commercial commercial enterprise, for such an enterprise, book are, additionally, kept according to provisions of the Tax Procedure Law. Recording Procedure The federation keeps books of accounts and records on the basis and procedures stated in the Regulation on Associations. Books of Accounts to be Kept The Federation keeps the below listed books of accounts. a) Books of accounts to be kept on the basis of operation account method and the rules to be complied are as follows: 1-Minutes Book: The resolutions of the Board of Directors is written on this book with its date and number order and the participating members of the meeting signs the bottom. 2-Member Registration Book: Identifying information of the member Associations joining the Federation, Membership dates and dates for membership cancellation are registered on this book. The entrance and annual membership fees paid by the member Association can be recorded on this book. 3-Document Registration Book: Incoming and outgoing papers/documents are recorded on this book with their date and order number. The original of the incoming paper/document and the copy of an outgoing paper/document are filed. Incoming or outgoing documents via e-mail are printed and the print outs as well as the electronic copies are saved. 4-Inventory List Book: Dates and ways of inventories obtained by the Federation or the places of issue as well as the deleted entries of the expired ones are recorded on this book. 5-Operation account Book: incomes obtained on behalf of the Federation and the expenses are clearly recorded on this book on a regular basis. 6-Certificate of Receipt Recording Book: serial and order numbers of the receipt certificates, the names of the delivering and receiving persons and their signatures and the dates of delivery and receipt are recorded on this book. b) Books to be kept on the basis of balances and the rules to be complied are as follows: 1- Books stated under paragraph (a) sub-paragraphs 1, 2, 3 and 6 are also kept on the basis of balance. 2-Journal/day book, General Ledger and Inventory Book: these book are kept and recorded on the basis of the Tax Procedure Law and General Communique on Accounting System Applications issued by the Ministry of Finance with the authority delegated by this Law. Ratifying the Books Books that are required to be kept by the Federation are ratified either by the Provincial Directorate of Associations or a Public Notary before they can be used. These books are used till all the pages on the book are filled and they cannot be re-ratified. However, the books kept on the basis of balance and forms or books with continuous form pages must be annually re-ratified on the last month of the ending year before the new year they will be used for. Income Statement and Balance When the books are kept on the basis of operation account method, at the year-ends (31st of December) (stated under Annex 16 of Regulation on Associations) “Operating Accounts Statement” is prepared. When the books are kept on the basis of balance, at the year-ends (31st of December) balance sheet and income statement are prepared according to the General Communique on Accounting System Applications issued by the Ministry of Finance. INCOME AND EXPENSES OPERATIONS OF THE FEDERATION Article 12-INCOME AND EXPENSES CERTIFICATES

Tüzük

 TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜK

 
 
FEDERASYONUN ADI ve MERKEZİ 
 
Madde 1-  Adı: “ Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu” dur.
Federasyonun kısaltılmış adı; TKDF ‘dir. Federasyon merkezi Ankara’dır.
FEDERASYONUN AMACI:
Madde 2- Federasyonun amacı, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laik ve Demokratik Cumhuriyet’e sahip çıkan gönüllü kadın kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamaktır.
Bu amaçla; 
 a-Kadınların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişimleri için sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak- 
b- Kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel statüsünün yükseltilmesine çalışmak ve bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,
c- Kadın emeğinin değerlendirme yollarını aramak ve bunun gerçekleşmesi için çalışmak;
d-Anne ve çocuğun, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkındırılabilmesi için, annenin eğitilmesi ve aydınlatılması suretiyle çocuğun topluma yararlı ve mutlu bir kişi olarak yetiştirilmesini sağlamak;
e- Kadınlar arasında siyasal, dostluk, kültür, sanat ve sosyal alanda iş birliği yapmak
f- Maddi imkanları kısıtlı ve başarılı üniversite öğrencilerine gerekli imkanların sağlanması çalışmalarını yapmak ve burslar vermek;
g- Yaşlı, kimsesiz, özürlü ve yoksul kadınlara gereken yardımı yapmak;
h- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Sivil toplum örgütlerine veya Federasyonlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;
ı- Ulusal veya Uluslararası düzeyde toplantılar, konferans, seminer ve paneller düzenlemek.
i- Yayın, anket, yarışma sosyolojik inceleme, bilimsel araştırma ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak;
j- Çeşitli konularda komisyonlar kurmak ve bu komisyonlarda dernek üyesi olmayan uzman kişileri de çalıştırmak ya da bilgi ve tecrübelerinden dolayı danışman olarak yararlanmak;
k-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, Gerekli izin alınarak Federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
l-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
m-Gerekli görülen yerlerde Federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
n-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır.
o-Amacı gerçekleştirmek için Kanunların cevaz verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.
 
 FEDERASYONA ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA 
 
Madde 3-  
A -ÜYE OLMA
 
 a-Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve Genel kurullarında Federasyona üye olma kararı almış olan Kadın Dernekleri,  Federasyona üye olabilmek için Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı müracaat eder. 
 
b-Federasyon Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün (30) içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik giriş aidatını üyeliğinin kabul edildiğinin yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde giriş aidatını ödemesiyle üye kayıt defterine kaydedilir.
 
c-Federasyona üye olan dernekler eşit haklara sahiptirler.
 
d-Federasyona üye olan dernekler, her dönem federasyon Olağan Genel Kurulunca tespit edilen giriş ve yıllık aidatı ödemek zorundadırlar.
 
 
 B –ÜYELİKTEN ÇIKMA;
 — Üye dernekler yazılı olarak bildirmek kaydıyla, her zaman Federasyondan çıkma hakkına sahiptir.
 
Üye Derneğin üyelikten ayrılma dilekçesi Federasyon Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.  Üyelikten ayrılma, üye Derneğin Federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 
    
 C- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 
—Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
 a-Federasyon ve amaçları aleyhine çalışan
b-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak 
c-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek öde    
d-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak
e-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Federasyon üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek Genel Kurula itiraz hakları vardır. Genel Kurul, üyelikten çıkarılma hakkında son kararı verir. 
 
Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon mal varlığında hak iddia edemez.
FEDERASYON ORGANLARI
 
Madde 4-Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel Kurulu, 
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetleme Kurulu
Bu ana organların dışında, Yönetim Kurulu Kararı ile Federasyonun faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli görülen hallerde komisyonlar kurulabilir. Bu komisyonlar çalışmalarında Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.
Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
 
Madde 5-Genel kurul, Federasyonun en yetkili karar organıdır.
    
 Genel kurul;
a-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
b-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
    
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, OCAK ayı içinde Yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 
 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Genel Kurul; Yönetim, Denetleme ve Kurulları Asıl Üyeleri, Dernek Başkanları ve Dernek Genel kurullarında yönetim dönemi için seçilen 4 delegeden oluşur.
Genel Kurul delegelerinin sadece bir oyu vardır. Vekâleten oy kullanılmaz.
Genel Kurul toplantısını yapan dernekler en geç otuz ( 30) gün içinde;
Çalışma raporlarını ve genel kurula katılacak Delege listesini Federasyon Yönetim Kuruluna göndermek zorundadır. Ancak bu liste Federasyon Olağan Genel Kurulundan en az 30 gün önce gönderilmiş olmalıdır.
 
ÇAĞRI USULU
Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelere, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. 
 
İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
TOPLANTI USULÜ
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 
Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini    göstermeleri ve          hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 
 
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
 
Madde 6- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 
Açık oylamada,  Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
 
Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
 
Madde 7-Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.    
 
a-Federasyon, Başkanını gizli oyla seçer. Federasyona üye her dernek kendi üyelerinden birini aday gösterebilir. İki dönem üst üste görev yapan Başkan bir daha seçilemez.   
b- Başkan hariç Yönetim Kurulu için 10 asıl 10 yedek, Denetleme Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üyeyi gizli oyla seçer.
c-Federasyon tüzüğünü değiştirir. Tüzüğü Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile değiştirilebilir.
d-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,
e-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
f-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
g-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
h-Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması 
ı- Federasyona üye derneklerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidatların tespit edilmesi.
i-Federasyonun fesih edilmesi,
j-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
k-Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel Kurul,  Federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
 
Genel kurul,  üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. 
Federasyonun en yetkili organı olarak Federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 8-Yönetim Kurulu, 10 asıl ve 10 yedek üye olarak gizli oyla genel kurulca seçilir. 
 
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımı yaparak İkinci Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcısı ve Saymanı belirler.  Federasyon Başkanı ve İkinci Başkan aynı dernekten olamazlar.
 
Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
 
Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen hallerde yurtiçinde yurtdışında temsilcilik açılması kararını almak;
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12- başkanın yetki ve görevlerini mazeretsiz olarak yerine getirmediği veya başkanlık görev ve niteliğini kötüye kullandığı konusunda ciddi delillere sahip olduğu takdirde 15 gün içinde genel kurulu olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırır.
13-Komisyonlar kurmak
 
DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 9-Denetim kurulu, üç (3)asil ve üç (3) yedek üye olarak Genel Kurulda gizli oyla  seçilir. En çok oy alan Denetim Kurulu başkanı olur.
 
Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 
Denetim kurulu; Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 
 
Denetim Kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 
.
FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI 
 
Madde 10-Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
 
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak Genel Kurulca saptanmış olan giriş ve yıllık aidat, 
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, kermes, tiyatro, spor yarışması, konferans vb faaliyetlerinden sağlanan gelirler,
4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.
     
FEDERASYONCA DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER 
 
Madde 11-Defter tutma esasları;
 
Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL ’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur. 
 
Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir.
 
Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
 
Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 
Tutulacak Defterler
 
Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.
 
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak giren derneklerin kimlik bilgileri, Federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üye derneklerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
 
b)Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
 
Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi
 
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.
 
FEDERASYONUN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
 
Madde 12-GELİR VE GİDER BELGELERİ 
 
Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 
Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 
Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 
Alındı Belgeleri
 
Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Federasyon Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Yetki Belgesi
 
Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ Federasyon tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler Başkanlığına verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde Dernekler birimine bildirilir. 
 
Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
 
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
 
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
 
Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 
 
BEYANNAME VERİLMESİ:
 
Madde 13-Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 
 
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ    
 
Madde 14-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
 
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK–3’te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
 
Genel kurul sonuç bildirimine;
 
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Federasyon tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir
 
Taşınmazların Bildirilmesi
 
Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 
 
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
 
Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
 
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
 
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
 
Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Federasyon merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
 
Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında Federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
 
Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
 
FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ 
Madde 15-Federasyonda Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa Federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
FEDRASYONUN BORÇLANMA USULLERİ    
 
Madde 16-Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
 
TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
 
Madde 17- Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir.
Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz. 
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel kurul da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
Madde 18 BİLDİRİ YAYINLAMA 
 
Federasyon, Yönetim Kurulunca karar verilmeden yazılı bildiri yapılamaz. Yayınlanacak bildiri kararlarına katılan Yönetim Kurulu başkan ve Üyelerinin adı soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.
 
FEDERASYONUN FESHİ VE MAL VARLIĞINI TASFİYE ŞEKLİ 
 
Madde 19-Genel kurul, her zaman Federasyonun feshine karar verebilir. 
 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 
 
Tasfiye İşlemleri
 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Federasyon adında “Tasfiye Halinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu” ibaresi kullanılır. 
 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 
Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
 
Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 
 
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 20-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Madde 21  - İş bu Tüzük 20 ( yirmi) maddeden ibarettir.
 
 
 
 
 
Canan GÜLLÜ                   Başkan
Fatoş İNAL                      2.Başkan
Fikriye TİRYAKİ              Genel Sekreter
Handan ERBEN                Sayman 
Alev GÜNAL                     Üye
Birten GÖKYAY                Üye
Cahide AKSOY                 Üye
Müjde AVCIOĞLU            Üye
Aydanur MURSAL            Üye
Ülke İÇDEN                      Üye

 

Kredi kartı ekstrenize bakmak için kredi kartı borcu öğrenme yazarak kredi kartı sitemizi ziyaret edebilirsiniz. su faturası ödeme

CHARTER CHARTER OF THE FEDERATION OF WOMEN’S ASSOCIATIONS OF TURKEY NAME and LOCATION OF THE FEDERATION Article 1- The name of the Federation: is “The Federation of Women’s Associations of Turkey”. The abbreviation for the Federation is; TKDF. It’s located in Ankara. AIM OF THE FEDERATION: Article 2- The Federation aims to build coordination among the voluntary women’s organizations protecting the secular and Democratic Republic in the direction of Ataturk’s principles and revolutions. To that end the Federation aims to; a- Contribute to the enabling and development of non-governmental activities to improve women in political, social, economic and cultural fields, b- Serve to enhance the political, economic and cultural statue of the women and to enable cooperation and solidarity in this respect, c- Look for ways to value women’s endeavour and to work towards in this respect, d- Enable the children grow as a happy person beneficial to the society through educating and enlightening the mothers for economically, socially and culturally developing the mother and the child, e- Build cooperation among the women in the fields of politics, friendship, culture, art and social f- Provide the necessary opportunities and scholarships for successful university students with limited financial situation, g- Provide the necessary help for old, helpless, disabled and poor women, h- Engage in international activities, affiliate to foreign civil society organisations or Federations and to carry out joint Project-based work or cooperate with these organisations, i- Organize meetings, conferences, seminars and panels at both national and international levels, j- Conduct studies and/or get studies conducted such as publications, surveys, contests, sociologic researches and similar type of Works, k- Set up Commissions on various topics and to also involve experts who are not the members of the association or to use such experts as consultants for their knowledge and experiences, l- Establish a foundation, confederation or to join an existing confederation when deemed necessary and to set up licence requiring facilities by obtaining the necessary permits, m- When deemed necessary - conduct joint projects with the public institutions and organisations regarding topics falling into its remit – without prejudice to the provisions of Law No.5072 on Relations of Public Institutions with Associations and Foundations, n- Open a representative Office- where deemed necessary- to carry out the Federation activities, o- Develop platforms with the other Federations and/or foundations, unions and such civil society organisations to achieve a joint objective in the fields that are relevant to the aim of the Federation and not prohibited by laws. p- And carry out other activities –allowed by the Laws- to realize the aims listed. FEDERATION MEMBERSHIP, RESIGNATION FROM MEMBERSHIP, MEMBERSHIP TERMINATION Article 3- A -MEMBERSHIP a-Women’s associations those adopt the aim and the principles of the Federation and commits to work accordingly and meet the conditions stated in the Legislation and have made a decision at their General Assembly to become a member of the Federation shall submit a written application to the Board of Directors of the Federation to become a member. b-The Board of Directors of the Federation concludes the decision regarding the written membership application submitted to the Presidency of the Federation in a maximum of thirty (30) days as admission or refusal and the conclusion is notified to the applicant in writing. The admitted member shall pay the entrance fee within 15 days following the admission notification and shall be recorded in the member registration book soon as the payment is completed. c-Member associations of the Federation have equal rights. d-The members of the Association are obliged to pay the first entrance fee and the annual membership fees as determined by the Ordinary General Assembly of the Federation. B –RESIGNATION FROM MEMBERSHIP; — Member associations have the right to resign from the membership on condition that they shall notify in writing. Resignation processes are considered to be completed as soon as the Letter of Resignation is received by the Board of Directors of the Federation. C- TERMINATION OF MEMBERSHIP —Situations that require the termination of the Federation membership. a-Acting against the Federation and its aims b-Avoiding the entrusted tasks constantly c-Not paying the membership fee within the 6 months’ period despite the written warnings d-Disobeying the decisions taken by the organs of the Federation e-Failing to maintain the membership conditions When any of the above listed situations are detected membership shall be terminated through a Board decision. Those with a terminated membership has the right to oppose to this decision asserting absence of a justification. General assembly makes the final decision for the membership termination. Members who have resigned or whose memberships are terminated are deleted from the membership registration book and cannot claim any rights on the assets of the Federation. FEDERATION BODIES Article 4-The Bodies of the Federation are given below. 1-General Assembly, 2-Board of Directors, 3-Supervisory Board. In addition to these main bodies, commissions can be established to carry out activities, when found necessary, through a Board decision. Such commissions are accountable to the Board of Directors for their work. Organisation, Assembling Time of the General Assembly of the Federation, Call for a Meeting and Assembling Procedures Article 5-General Assembly is the predominant decision making body of the Federation. General assembly; a- Ordinarily meets at the time stated by this Charter, b- Extraordinarily meets upon the written request of one fifth of the Federation delegates or when deemed necessary by the Board of Directors or the Supervisory Board. Ordinary general assembly meets in every two years, in JANUARY, on the exact date, location and time specified by the Board of Directors. The Board of Directors calls the general assembly for a meeting. Unless the Administrative Board calls the general assembly for a meeting; upon the application of a member, the Justice of Peace/Magistrate delegates three members the task of calling the General Assembly for a meeting. General Assembly; is comprised of Original Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Presidents of Associations and 4 delegates selected at the Associations’ General Assembly for that administrative period. The delegates of the General Assembly have the right for one vote only. Voting by proxy is not accepted. Associations meeting for the General Assembly are obliged to, in a maximum of thirty (30) days,; Send their work reports as well as the list of Delegates to participate the General Assembly to the Board of Directors of the Federation. However, this list shall be sent at least 30 days before the Federation’s Ordinary General Assembly meeting. CALL PROCEDURE The Board of Directors, in accordance with the Federation Charter, designates its delegates with the right to take seat at the General Assembly. Delegates who has the right to take seat at the General Assembly are called for the meeting, a minimum of fifteen days in advance, via newspaper announcement with the date, venue and the agenda or via a written or electronic mail. In case the meeting may not be organized due to lack of majority, this call additionally states the date, time and venue of the second meeting. The time between the first and the second meeting cannot be less than seven and more than sixty days. If the meeting is cancelled due to a reason other than the lack of majority, this fact – together with the reasons for cancellation- is announced to the members using the call procedures applied for tthe first call. The second meeting must be organized in latest two months’ time as of the cancelled date. Members are invited to the second meeting applying the rules identified under the first paragraph. The general assembly meeting cannot be cancelled more than once. MEETING PROCEDURE The General Assembly meets with the participation of absolute majority and in the event of Charter amendment and the termination of the Federation with the participation of two-third. If the meeting is postponed due to lack of majority, constituting majority is not required for the second meeting. However, the number of participating members cannot be less than twice the exact number of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board. The list of delegates entitled to take seat at the General Assembly shall be present at the meeting venue. The official IDs of the delegates going inside the meeting venue are checked by the members of the Board of Directors or others in charge assigned by the Board of Directors. Members can enter the meeting venue, signing next to their names on the list prepared by the Board of Directors. If the meeting quorum is reached it is confirmed on a minute and the meeting is opened by the President of the Board of Directors or an assigned member of the Board. If the quorum is not met a minute is prepared by the Board of Directors. Following the opening of the meeting a chairperson to chair the meeting and sufficient numbers of vice chairpersons and secretaries are selected to compose the council committee. While voting for the election of Federation Bodies, the voting delegates must present their IDs to the council committee and sign next to their names on the participants list. The council chairperson is responsible to chair and ensure the security of the meeting. Only the items in the agenda are discussed at the General Assembly. However, it is obligatory to put items – written requested by one tenth of the participating members for discussion- on the agenda. Every delegate has the right for one vote only; the member must vote personally. Topics discussed and decisions taken are written in a minute and co-signed by the Council Chairman and the secretaries. The minute and other documents are submitted to the President of the Board of Directors at the end of the meeting. The President is responsible to preserve these documents and to hand over to the newly elected Board of Directors within seven days. Voting and Decision Taking Procedures and Principles of the General Assembly Article 6- At the General Assembly, the election for members of the Board of Directors and the Supervisory Board are –in the absence of the contrary decision- voted by secret ballot and decisions on other topics are voted openly. Secret ballots are voting papers or ballots sealed by the Chairperson used by the members and thrown into an empty bin and open counted at the end of the voting. For the open voting the Chairperson of the General Assembly establishes the method. General Assembly Resolutions, are agreed with the absolute majority of the participating members. In so far as the resolutions to amend the charter and terminate the Federation can only be agreed with the two third majority of the participating members. Duties and Authorities of the General Assembly Article 7- The topics listed below are discussed and resolved by the General Assembly. a-Federation elects its President by secret ballot. Every member Association of the Federation can nominate one of its members as a presidential candidate. Presidents presiding for two subsequent periods cannot be re-elected. b- Except for the President, the General Assembly elects 10 original and 10 reserve members for the Board of Directors and 3 original and 3 reserve members for the Supervisory Board by secret ballot. c-Amends the Charter of the Federation. The Charter can be changed by the 2/3 majority of the votes of the participating members. d-Discussions on the Board of Directors and the Supervisory Board reports and justifying the Board of Directors, e-Discussing the budget drafted by the Board of Directors and approval of the budget either the way it is drafted or with some modifications on it, f-Procurement of necessary immoveable properties for the Federation or authorizing the Board of Directors for the sales of existing immovable properties, g-To review the regulations drafted by the board of Directors for the works of the Federation and to approve the drafted regulations either the way they are drafted or with some amendments on them, h-Agreeing to join or to leave the Confederation, i- Determining the entrance fee and membership fees to be paid by the member Associations, j-Termination of the Federation, k-Review of the other proposals of the Board of Directors and to conclude such proposals, l-Execution of other duties of the General Assembly as specified in the relevant legislation, The General Assembly supervises the other bodies of the Federation and dismiss those for justifiable reasons. The General Assembly makes the final decision on termination of a membership. As the top authorized body of the Federation the General Assembly executes the works non-assigned to another body of the Federation and exercises its authority. THE ORGANISATION, DUTIES AND AUTHORİTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS Article 8-The Board of Directors is elected by the General Assembly with is 10 original and 10 reserve members through the method of secret ballot voting. The Board of Directors, on its first meeting following the election, distributes the duties and identifies the Vice President, Secretary General, Deputy Secretary General and the Bookkeeper. The President and the Vice President of the Federation cannot be the members of the same Association. On condition that all the members are informed, the Board of Directors may be called for a meeting. The meeting can take place when 1 person more than half of the total number of the members are present. The decisions are made by the absolute majority of the total number of the members. When the original members of the Board of Directors resign or the Board seats are emptied due to any other reason it is an obligation to call the reserve members – based on the number of votes they received at the General Assembly- for the duty. THE DUTIES AND THE AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS The Board of Directors performs the below given duties. 1-To represent the Federation or to authorize one or more of its members to represent the Federation, 2-To account activities (income and expenses) and to draft the budget for the next period to be submitted to the General Assembly, 3-To draft the regulations on the works of the Federation and to submit to the approval of the General Assembly, 4-With the authority delegated by the General Assembly, to purchase immovable properties, to sell assets and estates belonging to the Federation, to have buildings and facilities constructed, to sign rental contracts, to have liens or real rights imposed in favour of the Federation, 5-To open a representative office at home or abroad when deemed necessary, 6- To implement the decisions made at the General Assembly, 7-To prepare the report explaining the operating account tables or balance sheet and income statement and the activities of the Board of Directors, and to present the report when the General Assembly meets, , 8- To guarantee the execution of the budget, 9- Making decisions on the member admission and/or membership terminations, 10- To take all types of decisions to achieve the aim of the Federation and to implement such decisions, 11-Executing other duties assigned by the relevant legislation and to exercise its authority, 12- To call the General Assembly for an extraordinary meeting if there is significant evidence that the President does not perform his duties and authorities without an excuse and abuses the role and the qualities of the presidency, 13-To establish commissions THE ORGANISATION, DUTIES AND AUTHORİTIES OF THE SUPERVISORY BOARD Article 9- The Supervisory Board is elected by the General Assembly with is 3 original and 3 reserve members through the method of secret ballot voting. The highly voted member becomes the President of the Supervisory Board. When an original member of the Supervisory Board resigns or the Board seats are emptied due to any other reason it is an obligation to call the reserve members – based on the number of votes they received at the General Assembly- for the duty. THE DUTIES AND THE AUTHORITIES OF THE SUPERVISORY BOARD The Supervisory Board; audits –in compliance with the procedures and principles determined with the Charter of the Federation and at an interval of not more than a year- whether the Federation carries out activities in line with the aims stated in the Charter, as well as the working topics identified to achieve these aims, whether the Federation keeps accounts, books and records in accordance with the legislation and the Federation Charter and presents the audit results as a report to the Board of Directors and when the General Assembly meets. The Supervisory Board calls the General Assembly for a meeting when deemed necessary. THE INCOME SOURCES OF THE FEDERATION Article 10-The income sources of the Federation are listed below. 1-Membership Fee: Entrance fee and annual membership fee determined by the General Assembly, 2-Voluntary Donations and charities from the natural and legal persons, 3-Income earned from the dining & tea meetings, tours and entertainment activities, shows, concerts, charity bazaars, theatre plays, sports contests, conferences and etc. Organized by the Federation, 4-Income generated from the assets of the Federation, 5-Donations and charities raised through fund raising events organized in accordance with the provisions of the legislation on charity & donation raising, 6-Incomes generated from the commercial activities the Federation engages to generate the income the Federation needs to realize its aim, 7-Other incomes. BASICS AND PROCEDURES OF BOOKKEEPING AND BOOKS TO BE KEPT Article 11-Basics of book keeping; The Federation keeps books according to operation account method. However, when the gross revenue is more than 500 Thousand TRY for the year 2005 the books are kept- as of the start of the following accounting period/financial year- on the basis of balance. When books are kept on the basis of balance, if the gross revenue falls below the above mentioned threshold for two subsequent years, the Federation can return to the operation account method as of the following year. The Board of Directors can resolve to keep books on the basis of balances notwithstanding the threshold identified above. If the Federation established a commercial commercial enterprise, for such an enterprise, book are, additionally, kept according to provisions of the Tax Procedure Law. Recording Procedure The federation keeps books of accounts and records on the basis and procedures stated in the Regulation on Associations. Books of Accounts to be Kept The Federation keeps the below listed books of accounts. a) Books of accounts to be kept on the basis of operation account method and the rules to be complied are as follows: 1-Minutes Book: The resolutions of the Board of Directors is written on this book with its date and number order and the participating members of the meeting signs the bottom. 2-Member Registration Book: Identifying information of the member Associations joining the Federation, Membership dates and dates for membership cancellation are registered on this book. The entrance and annual membership fees paid by the member Association can be recorded on this book. 3-Document Registration Book: Incoming and outgoing papers/documents are recorded on this book with their date and order number. The original of the incoming paper/document and the copy of an outgoing paper/document are filed. Incoming or outgoing documents via e-mail are printed and the print outs as well as the electronic copies are saved. 4-Inventory List Book: Dates and ways of inventories obtained by the Federation or the places of issue as well as the deleted entries of the expired ones are recorded on this book. 5-Operation account Book: incomes obtained on behalf of the Federation and the expenses are clearly recorded on this book on a regular basis. 6-Certificate of Receipt Recording Book: serial and order numbers of the receipt certificates, the names of the delivering and receiving persons and their signatures and the dates of delivery and receipt are recorded on this book. b) Books to be kept on the basis of balances and the rules to be complied are as follows: 1- Books stated under paragraph (a) sub-paragraphs 1, 2, 3 and 6 are also kept on the basis of balance. 2-Journal/day book, General Ledger and Inventory Book: these book are kept and recorded on the basis of the Tax Procedure Law and General Communique on Accounting System Applications issued by the Ministry of Finance with the authority delegated by this Law. Ratifying the Books Books that are required to be kept by the Federation are ratified either by the Provincial Directorate of Associations or a Public Notary before they can be used. These books are used till all the pages on the book are filled and they cannot be re-ratified. However, the books kept on the basis of balance and forms or books with continuous form pages must be annually re-ratified on the last month of the ending year before the new year they will be used for. Income Statement and Balance When the books are kept on the basis of operation account method, at the year-ends (31st of December) (stated under Annex 16 of Regulation on Associations) “Operating Accounts Statement” is prepared. When the books are kept on the basis of balance, at the year-ends (31st of December) balance sheet and income statement are prepared according to the General Communique on Accounting System Applications issued by the Ministry of Finance. INCOME AND EXPENSES OPERATIONS OF THE FEDERATION Article 12-INCOME AND EXPENSES CERTIFICATES

HABERLER&DUYURULAR

PAYLAŞILAN DOSYALAR

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORM

DESTEK İÇİN