خدمات

در چارچوب پروتکل همکاری، از طریق مرکز گلین‌جیک وابسته به کانون وکلای آنکارا، به زنان در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق قانونی، مراحل قانونی، موانع موجود در این زمینه‌ها و راه رفع این موانع آموزش‌های لازم داده می‌شود. محتوای آموزش توسط مرکز گلین‌جیک تعیین می‌شود و تاریخ آموزش نیز با توافق طرفین تعیین می‌گردد.

خدمات مشاوره حقوقی توسط کانون وکلای آنکارا به زنان و کودکانی که از سوی فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه ارجاع داده می‌شوند، ارائه می‌شود. اگر زنان و کودکانی که به فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه مراجعه کرده‌اند، در زمینه مسایل حقوقی نیاز به  وکیل داشته باشند و حائز شرایط معین شده از سوی کانون وکلای آنکارا نیز باشند، وکیلی از طرف مرکز گلین‌جیک در اختیارشان قرار داده می‌شود. 
در محدوده تعهدات فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه، متقاضیانی که درخواست وکیل رایگان دارند تا پرونده‌های قضایی خود را پیگیری کنند و یا برای رسیدن به حق و حقوق خود به مراجع قانونی مراجع کنند، به کانون وکلای آنکارا مرکز گلین‌جیک ارجاع داده می‌شوند.

کارمندان فدراسیون به زنان و کودکان مراجعه کننده در مورد تاریخ و ساعت حضورشان در مرکز آموزش کانون وکلای آنکارا و دادسرای غرب آنکارا اطلاع رسانی کرده خدمات مشاوره ای ارائه می‌شود. این سازمان پس از هماهنگی و تنظیم روز و ساعت، اطلاعات مذکور را در مدت زمان معین در اختیار وکیل تعیین شده از سوی مرکز گلین‌جیک قرار خواهد داد.